در روستای معلولا، تخم جنایت کاشته اند ؛ گروهی از تروریست ها این بار وارد کلیسای روستا شده اند و ضمن کشتن یکی از افراد حاضر در کلیسا  وگروگان گرفتن راهبه هاب آن اقدام به نبش قبرهای داخل کلیسا کردند. قبر نبش شده متعلق به کشیش سابق همین کلیسا بوده که در سال 1960 میلادی فوت کرده بود اما تروریست ها وقیحانه قبر او را نبش کرده و استخوان های وی را از قبر خارج کردند.

نبش قبر کشیش سوری توسط تروریستها
نبش قبر , کشیش , مسیحی , روستای معلولا